Oficiální název fondu Future X1.

O FONDU

Věříme v investice, které reálně vydělávají. A to nejen změnou znaleckého posudku.

strategie fondu

Strategie fondu by se dala shrnout do postupu: kup, optimalizuj, vybírej nájemné a prodej. Od ostatních fondů působících v Česku se zásadně odlišuje tím, že počítá s prodejem každé investice do nemovitosti. Investiční horizont se pohybuje v rozmezí 3-5 let pro každou investiční pozici.

Cílem fondu není nemovitosti dlouhodobě držet a investorům předkládat pouze změnu hodnoty znaleckého posudku. O znaleckých posudcích a jejich limitované vypovídající schopnosti a důvěryhodnosti v očích investorů je ve fondu známo. Říká se, že zajíci se sčítají po honu. A tak se k tomu přistupuje. Fond chce výsledky investorům reportovat dlouhodobě na základě skutečných peněžních toků, které jsou spojené s nákupem, držbou, rozvojem a prodejem majetku fondu. Koronavirová krize ukazuje, že řada nemovitostí sice je oceněna na vysoké částky, ale reálně na trhu není nikdo, kdo by o nemovitosti za takové ceny měl zájem. Proto chce fond investorům ukázat kladný hospodářský výsledek a zhodnocení jejich majetku na uzavřeném transakčním cyklu.

Na JAKÉ ZHODNOCENÍ cílíme?

Dlouhodobým záměrem fondu je dosahovat ročního výnosu v pásmu 5-6 % pro investory realitního fondu.

Toho nelze dosáhnout třeba u bytů pouze nájemní držbou, ale participací na růstu tržní ceny ano. Například v Praze uprostřed koronavirové krize meziročně v říjnu 2020 stouply ceny bytů o 9 % za jediný rok. Do výnosu je potřeba započítat ještě vybrané nájemné a vliv finanční páky.

Jak pracujeme

Nemovitosti na území České republiky vyhledává český tým fondu. U každé transakce je prováděna detailní analýza ekonomiky a likvidity nemovitosti. U komerčních nemovitostí se provádí detailní kreditní analýza nájemníků.

Nemovitosti jsou technicky prověřovány pomocí stavebních inženýrů a zároveň se provádí i legální prověrka nemovitostí. Kupní cena je ještě porovnávána s tržním odhadem nemovitostí. Rozhodnutí o nákupu nemovitosti a jejím prodeji pak dělá správce fondu v Lichtenštejnsku na základě dat, které mu dodá český tým.

Financování

Regulace nemovitostních fondů umožňuje zatížit hodnotu majetku fondu až z poloviny dluhy. Zde se jedná o bankovní úvěry, kterými fond Future X1 financuje nákupy nemovitostí. Přibližně polovina akvizičních nákladů na nemovitosti tak bude financována investory fondu a polovina ze strany banky.

Banka disponuje zástavním právem k nemovitostem a je jediným věřitelem. Náklady na tyto cizí zdroje se pohybují přibližně v úrovni 2-3 % ročně. V porovnání s běžným zadlužením obyvatelstva skrze hypoteční úvěry se jedná o výrazně nižší míru dluhu, než jaká je obvyklá u nových hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry běžně financují 80‑90 % ceny bytu, v případě fondu Future X1 se přitom počítá s hodnotami v průměru do 50 %. Banka je využívána pro nákup transakcí z toho důvodu, že se tak fondu zvyšuje pomocí finanční páky rentabilita na kapitál od investorů.        

Jaké nemovistosti kupujeme?

Fond se zaměřuje na nemovitosti na území České republiky. Primárně se fond zajímá o nemovitosti, jejichž trh je vysoce likvidní. To jsou v současné době zejména byty na území hlavního města Prahy.

Fond v roce 2021 zaměřuje své akvizice právě v této oblasti s ohledem na koronavirovou krizi, vůči které jsou rezidenční nemovitosti velmi odolné zejména z důvodu nedostatečné nabídky. Komerční nemovitosti fond do svého portfolia hodlá nicméně rovněž zařadit. Ovšem bude tak činit nejdříve koncem roku 2021 nebo později. Hlavním důvodem je, že není v tuto chvíli jasné, jak výrazně zasáhla tržní hodnotu komerčních nemovitostí koronavirová krize.

Dokumenty ke stažení

PDF (137kB)

Klíčové informace pro investory

PDF (21kB)

Právní upozornění

PDF (123 kB)

Informace pro investory

PDF (945 kB)

Statut Fondu a Smlouva o správě svěřeného majetku

Novinky

Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat především do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.

Správce fondu

Správcem fondu je společnost CAIAC Fund Management, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern.

Depozitář fondu

Depozitářem fondu je Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz.

Auditor fondu

Auditorem Fondu je Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan.

Distributor
& kontaktní místo

Výhradním distributorem investic do Fondu v České republice je společnost CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, 616 00, Brno.

Chcete více informací?