Oficiální název fondu Future X1.

O FONDU

Věříme v investice, které reálně vydělávají. A to nejen změnou znaleckého posudku.

strategie fondu

Strategie fondu by se dala shrnout do postupu: kup, optimalizuj, vybírej nájemné a prodej. Od ostatních fondů působících v Česku se zásadně odlišuje tím, že počítá s prodejem každé investice do nemovitosti. Investiční horizont se pohybuje v rozmezí 3-5 let pro každou investiční pozici.

Cílem fondu není nemovitosti dlouhodobě držet a investorům předkládat pouze změnu hodnoty znaleckého posudku. O znaleckých posudcích a jejich limitované vypovídající schopnosti a důvěryhodnosti v očích investorů je ve fondu známo. Říká se, že zajíci se sčítají po honu. A tak se k tomu přistupuje. Fond chce výsledky investorům reportovat dlouhodobě na základě skutečných peněžních toků, které jsou spojené s nákupem, držbou, rozvojem a prodejem majetku fondu. Koronavirová krize ukazuje, že řada nemovitostí sice je oceněna na vysoké částky, ale reálně na trhu není nikdo, kdo by o nemovitosti za takové ceny měl zájem. Proto chce fond investorům ukázat kladný hospodářský výsledek a zhodnocení jejich majetku na uzavřeném transakčním cyklu.

Na JAKÉ ZHODNOCENÍ cílíme?

Dlouhodobým záměrem fondu je dosahovat ročního výnosu v pásmu 5-6 % pro investory realitního fondu.

Toho nelze dosáhnout třeba u bytů pouze nájemní držbou, ale participací na růstu tržní ceny ano. Například v Praze uprostřed koronavirové krize meziročně v říjnu 2020 stouply ceny bytů o 9 % za jediný rok. Do výnosu je potřeba započítat ještě vybrané nájemné a vliv finanční páky.

Jak pracujeme

Nemovitosti na území České republiky vyhledává český tým fondu. U každé transakce je prováděna detailní analýza ekonomiky a likvidity nemovitosti. U komerčních nemovitostí se provádí detailní kreditní analýza nájemníků.

Nemovitosti jsou technicky prověřovány pomocí stavebních inženýrů a zároveň se provádí i legální prověrka nemovitostí. Kupní cena je ještě porovnávána s tržním odhadem nemovitostí. Rozhodnutí o nákupu nemovitosti a jejím prodeji pak dělá správce fondu v Lichtenštejnsku na základě dat, které mu dodá český tým.

Financování

Regulace nemovitostních fondů umožňuje zatížit hodnotu majetku fondu až z poloviny dluhy. Fond Future X1zatím všechny transakce, které realizoval, činil z ekvitních zdrojů fondu. V tuto chvíli i nadále platí, že fond nevyužívá žádné dluhové zdroje. To má zásadní vliv na míru podstupovaného rizika, které je díky tomu v případě fondu podstatně nižší, než kdyby se využívali bankovní úvěry či jiné typy cizích zdrojů.

Finanční páka je i v současnosti limitně se blížící hodnotě 1, což je mezi korunovými realitními fondy pro retail velmi vzácná vlastnost. Za současných podmínek není fond ochoten si půjčovat cizí zdroje v CZK měně pro nové akvizice. Daleko smysluplnější je pro fond v tuto chvíli pracovat pouze s ekvitními zdroji od držitelů podílových listů na nižší hladině jimi podstupovaného rizika.

Jaké nemovistosti kupujeme?

Fond se zaměřuje na nemovitosti na území České republiky. Primárně se fond zajímá o nemovitosti, jejichž trh je vysoce likvidní. To jsou v současné době zejména byty na území hlavního města Prahy.

Fond v roce 2021 zaměřuje své akvizice právě v této oblasti s ohledem na koronavirovou krizi, vůči které jsou rezidenční nemovitosti velmi odolné zejména z důvodu nedostatečné nabídky. Komerční nemovitosti fond do svého portfolia hodlá nicméně rovněž zařadit. Ovšem bude tak činit nejdříve koncem roku 2021 nebo později. Hlavním důvodem je, že není v tuto chvíli jasné, jak výrazně zasáhla tržní hodnotu komerčních nemovitostí koronavirová krize.

Dokumenty ke stažení

PDF (945 kB)

Statut Fondu a Smlouva o správě svěřeného majetku

PDF (137kB)

Klíčové informace pro investory

PDF (21kB)

Právní upozornění

PDF (123 kB)

Informace pro investory

Novinky

Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat především do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv.

Správce fondu

Správcem fondu je společnost CAIAC Fund Management, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern.

Depozitář fondu

Depozitářem fondu je Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz.

Auditor fondu

Auditorem Fondu je Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan.

DistributoŘi FONDU

Distributory investic do fondu v České republice jsou společnosti CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, 616 00, Brno a
Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1.

Chcete více informací?